Warunki korzystania z aplikacji Cruizo

1. Wstęp

Niniejsze Warunki korzystania (dalej: "Warunki") regulują zasady korzystania z aplikacji Cruizo (dalej: "Aplikacja"). Korzystając z Aplikacji, użytkownik (dalej: "Użytkownik") akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych Warunków, nie powinien korzystać z Aplikacji.

2. Definicje

 • Aplikacja: Oprogramowanie mobilne Cruizo dostępne na urządzenia mobilne.
 • Usługi: Funkcje i możliwości oferowane przez Aplikację, takie jak zapisanie się na rejsy, wysyłanie próśb o dołączenie do rejsu oraz komunikacja między załogantami.
 • Użytkownik: Osoba korzystająca z Aplikacji.

3. Rejestracja

 • Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi założyć konto, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje podane podczas rejestracji są prawdziwe, dokładne i aktualne.
 • Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych logowania i nieudostępniania ich osobom trzecim. W przypadku nieautoryzowanego użycia konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora Aplikacji.

4. Korzystanie z Aplikacji

 • Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Aplikacji w sposób mogący naruszać prawa innych osób, w szczególności poprzez publikowanie treści obraźliwych, nieprawdziwych, wulgarnych, lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania Aplikacji ani nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych związanych z Aplikacją.

5. Zasady uczestnictwa w rejsach

 • Użytkownik może wysyłać prośby o dołączenie do rejsów utworzonych przez innych Użytkowników.
 • Właściciel rejsu ma prawo zatwierdzić lub odrzucić prośbę o dołączenie do rejsu według własnego uznania.
 • Po zatwierdzeniu prośby, Użytkownik zyskuje dostęp do szczegółów rejsu i może komunikować się z innymi załogantami.

6. Odpowiedzialność

 • Aplikacja i jej Usługi są dostarczane "tak jak są" bez żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych.
 • Administrator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Aplikacji.
 • Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.

7. Prywatność

Korzystanie z Aplikacji podlega również Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie: Polityka Prywatności.

8. Zmiany Warunków

Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach. Wszelkie zmiany będą publikowane w Aplikacji i wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionych Warunków.

9. Rozwiązanie Umowy

 • Administrator Aplikacji może zablokować dostęp do konta Użytkownika lub usunąć konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków.
 • Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć swoje konto, wysyłając prośbę na adres e-mail: [email protected].

10. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.
 • Wszelkie spory wynikające z korzystania z Aplikacji będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Administratora Aplikacji.